Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων

Ο ειδικός εκκαθαριστής με την επωνυμία «ΡQΗ Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» (η «PQH»), σύμφωνα με την τραπεζική νομοθεσία και τον κανονισμό εκποιήσεων, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 302/3/8.3.2019 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ο «Κανονισμός Εκποιήσεων»), προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό και καλεί τα νομικά πρόσωπα/τις ενώσεις νομικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εκποιήσεων και του Νόμου 4354/2015, ως ισχύει, να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές για την αγορά και απόκτηση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις (το «Χαρτοφυλάκιο Aeolus»), σύμφωνα με το Νόμο 4354/2015, ως ισχύει. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, καλούνται να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Μη Δεσμευτικών Προσφορών (η «Πρόσκληση»), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της PQH (link: https://pqh.gr/sales/portfolio/).